NYEREMÉNYJÁTÉK

A dzsudis design brand közösségi média felületeken (FB, Instagram) meghirdetett nyereményjátékainak részvételi és játékszabályzata:

 

A játék szervezője:
A nyereményjáték (“Játék”) szervezője a ShopSport Kft, a továbbiakban: “Szervező”).

A Facebookon lefolytatott Játékok esetében, a promóciókat, a Játék-ot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz. A promóció megvalósításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Játék-ok lebonyolítását saját kockázatra végezzük.

 

A játék időtartama:
A játék a közösségi média felületeken, az adott Játék-hoz kapcsolódóan a Szervező által megadott időtartamban folyik.

A játékban résztvevő termék:
A közösségi média felületeken, az adott Játék-hoz kapcsolódóan megadott termék.

A játékban történő részvétel feltételei:
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvény 8:1. § (1)1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.
A szervező a 16. Év alatti játékost kizárhatja a játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A Facebookon meghirdetett Játék-ban kizárólag saját Facebook profillal rendelkező Játékosok vehetnek részt.

A nyereményjáték részletes leírása
Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy az adott Játék-hoz kapcsolódóan bizonyos adatokat meg kell adnia a sorsolás és a kapcsolatfelvétel miatt, ez mindig az adott Játék-hoz kapcsolódóan kerül kérésre.
A sikeres adatmegadás után automatikusan részt vesz a játékon. A nyeremény kisorsolása minden Játék-hoz kapcsolódóan megadott időpontban történik a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével.
A nyertes neve ekkor kikerül az adott közösségi média oldalára. A játékszabály alapján csak az jogosult a nyereményre, aki 3 napon belül az adott közösségi média felületen privát üzenetben jelentkezik a nyereményéért.

A szervező vagy lebonyolító a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti. Egy játékos kizárólag egy regisztrációra jogosult a weboldalon keresztül. A szervező a játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokkal, nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a játékból.
A szervező és a játékban közreműködő lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek és email címek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező és a lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Nyeremény, sorsolás
Nyeremény: A közösségi média felületeken, az adott Játék-hoz kapcsolódóan megadott termék.
A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra, termékre nem váltható át, illetve másra át nem ruházható.
A nyeremény kisorsolása minden Játék-hoz kapcsolódóan megadott időpontban történik a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével.
A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes játékszabályzat ismertetését az dzsudis@dzsudis.com email címre írhatnak.

Nyeremény átvétele:
A szervező a játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti. A nyertes játékos köteles a játékszabályzatban rögzített határideig jelentkezni a nyereményért! Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező vagy lebonyolító terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.
A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. esetlegesen a Nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes játékost terheli.

Adatvédelem:
Az előbbiekben foglaltak alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket és a szervező és/vagy lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
A játékra feliratkozók a játékhoz szükséges adataik megadásával, a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és vagy lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. emailen eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. (Amennyiben a Játék feltétele e-mailcím megadása is volt.) A hírlevél küldésről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.
A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.
A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, reklámanyagot, stb.. Ezt az dzsudis@dzsudis.com email címen bármikor megteheti.

Vegyes rendelkezések:
A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. Névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, sem a szervező, sem a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A szervező, illetve a lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.dzsudis.com weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. Sql támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.
A játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.dzsudis.com domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
Ha a játékos adatregisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező, illetve a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Szervező, illetve lebonyolítók kizárják a felelősségüket a weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. A szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

A Szervező jelen szabályzatban meghatározott nyereményjátékának adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-114318/2017

 

Budapest, 2017. április 25.
Szervező